Corona Training 

De Corona training is een training voor werkgevers en werknemers. Waarom? De samenleving wordt geconfronteerd, met maatregelen en regels vanuit de regering, om het Coronaviris te bestrijden. Ongeacht hoe 'partijen' erover denken lijkt de noodzaak en behoefte aan een Corona training onder de mensen te leven. Op grond daarvan is de Corona Training door ons ontwikkeld en voorziet ruimschoots in de behoefte. 

Training is groepsverband.

Werkgevers hebben evenals werknemers moeite met de 1,5 meter maatschappij. Daarnaast speelt ook het belang, om het bedrijf door de crisus heen te loodsen.

De 'kleine ondernemer', die bijvoorbeeld voorheen een goed lopende horeca gelegenheid had is mede de dupe door de nieuwe regelgeving. De Corona training helpt door middel van communicatietechnieken en oplossingsgericht te werken efficiënt om te gaan met de veranderde situatie.

Tijdens het intake gesprek maakt de ondernemer duidelijk, welke problemen er aan de orde zijn en zal onze adviseur ingaan op de behoefte. Als de ondernemer besluit gebruik te willen maken van onze Corona training wordt een afspraak gemaakt voor de Corona quickscan. Deze quickscan is tweeledig. Enerzijds wordt de financiële situatie belicht en anderzijds de emotioneel gerelateerde problemen in beeld gebracht. In het Quickscan verslag wordt aan de ondernemer de huidige situatie omschreven. 

De adviseur zal de Corona training baseren op de behoefte van de ondernemer en de eventuele 'pijn punten' verdisconteren in de training. De Corona training bestaat uit drie dagdelen. Het derde dagdeel wordt besteedt aan evaluatie en aanvullende informatie. Een trainingsgroep zal maximaal uit 10 personen bestaan. Kleinere groepen zijn in overleg ook mogelijk.

Belangstelling? Op de contactpagina treft u het contactformulier aan.

Vermeldt bij keuze: "Mijn bericht heeft betrekking op" Corona Training.

Corona training ook voor werknemers 

Werknemers hebben vaak moeite met het naleven van de regels. Logisch, omdat onze samenleving niet op 1,5 meter is gebaseerd. Het is zinvol om werknemers de training aan te bieden, waardoor zij na afloop van de training gemotiveerd en geënthousiasmeerd zijn om de 1,5 meter regel goed in de praktijk toe te passen. Natuurlijk besteedt onze trainer extra aandacht aan eventuele emoties. Tijdens de training wordt zogezegd een veilige omgeving gecreëerd. 

Coachen...

gallery/attachments-Image-t-diversen_1

Het coachen van mensen heeft in de afgelopen jaren als managementinstrument en als middel voor de individuele ontwikkeling een enorme groei doorgemaakt. De werkomgeving verandert en is daardoor in veel ondernemingen het uitgelezen middel, om mensen te leren omgaan met uitdagingen en snel veranderde arbeidsmilieus. 

Positieve coaching is in onze optiek een goed middel, omdat daarmee de kernkwaliteiten van de betrokkene zichtbaar worden. Als uit de coaching blijkt dat het werk niet gerelateerd is aan de competenties van de werknemer dienen vervolgacties ondernomen te worden. Aansluitend een plan van aanpak.

Daarna kunnen beide 'partijen' de balans opmaken en de conclusie trekken; intern- of extern aan de slag. De werknemer zal zich kunnen vinden in de beslissing en dat is goed voor zijn of haar loopbaan ontwikkeling.

gallery/attachments-Image-planning
gallery/Corona training
gallery/1,5 mtr

Corona training voor werkgevers?

gallery/b0ab1b8e0ab1ffe754e20d20ada839a1

Opmerking

De Corona training maakt deel uit van onze dienstverlening en is speciaal ontwikkeld voor mensen met klant contact. De training is onder meer bedoelt, om in de behoefte te voorzien. Vanuit de samenleving komen echter steeds meer signalen en data beschikbaar, die aan zouden tonen, dat een 1,5 meter samenleving van essentieel belang is. Vooral het RVIM, media en kabinet is voorstander van de zogenaamde nieuwe samenleving. Critici komen tot andere gefundeerde onderzoeken. Hoe dan ook ons team gaat uit van de belangen en behoefte van de samenleving en anticiperen hierop door deze training aan te bieden.

Wij hebben echter geen enkel politiek belang, om standpunten van welke partij dan ook te ondersteunen. Tijdens de Corona trainingen zijn meningen en opvattingen gedeeld. Onze trainer (coach) heeft en zal hier geen mening over uiten. Hiermee wordt bereikt, dat de training respectvol en doelstreffend kan zijn.

gallery/attachments-Image-contactopnemen.abcd_1
Corona Coaching video